ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR HET SLUITEN VAN CONTRACTEN VIA WWW.STORECECOTEC.COM

 

Deze ALGEMENE VOORWAARDEN regelen de aankoop van producten via de website https://www.storececotec.com/es/ beheerd door CECOTEC INNOVACIONES S.L. (hierna CECOTEC) en hebben tot doel de rechten en plichten vast te leggen die van toepassing zijn op de koopovereenkomst gesloten tussen de Cliënt en CECOTEC.

 

Consumentenrechten vallen onder de wetten en andere voorschriften inzake consumentenbescherming van het land waar de Klant zijn gewone verblijfplaats heeft. Daarom zijn, onder andere, de termijnen met betrekking tot de wettelijke garantie van het product en die met betrekking tot vermoedens van gebrek aan overeenstemming die in deze Algemene Voorwaarden voorkomen, alleen van toepassing op leveringen van bestellingen die in Spanje zijn gedaan. Voor bestellingen die via de website worden geplaatst en buiten Spanje worden geleverd, gelden de afwijkende voorwaarden van Richtlijn (EU) 2019/771 van het Europees Parlement en de Raad van 20 mei 2019 betreffende bepaalde aspecten van contracten voor de verkoop van goederen, tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2017/2394 en Richtlijn 2009/22/EG en tot intrekking van Richtlijn 1999/44/EG, alsmede alle toepasselijke wetgeving van de staat.

 

CECOTEC, in overeenstemming met Wet 34/2002, van 11 juli, betreffende diensten van de informatiemaatschappij en elektronische handel, informeert de Klant dat:

 

-          De bedrijfsnaam is: CECOTEC INNOVACIONES S.L.

-          De fiscale identificatiecode (C.I.F.) is: B-97937890.

-          De maatschappelijke zetel is gevestigd te: Calle de la Pinadeta S/N del municipio de Quart de Poblet (Valencia), C.P. 46930, Spanje.

-          Het is een vennootschap die is ingeschreven in het Handelsregister van Valencia, blz. V-124159, Volume 8746, Blad 128.

 

Deze Algemene Voorwaarden zijn geformuleerd in overeenstemming met de bepalingen van Richtlijn (EU) 2019/771 van het Europees Parlement en de Raad van 20 mei 2019 betreffende bepaalde aspecten van overeenkomsten voor de verkoop van roerende lichamelijke zaken, Wet 7/1996, van 15 januari, betreffende de regulering van de detailhandel, Wet 7/1998, van 13 april, betreffende algemene contractuele voorwaarden, Wet 34/2002, van 11 juli betreffende diensten van de informatiemaatschappij en elektronische handel, Koninklijk Wetgevend Decreet 1/2007 van 16 november tot goedkeuring van de herziene tekst van de Algemene Wet ter bescherming van consumenten en gebruikers en andere aanvullende wetten, Wet 16/2011 van 24 juni betreffende consumentenkrediet, alsmede het Burgerlijk Wetboek en het Wetboek van Koophandel, en andere toepasselijke regelgeving.

 

Deze online winkel is uitsluitend bestemd voor consumenten - natuurlijke of rechtspersonen die buiten hun bedrijfs- of beroepsactiviteit handelen - (hierna "de Klant" genoemd). Alleen consumenten kunnen aanspraak maken op de rechten waarin deze Algemene Voorwaarden voorzien en op andere rechten die door de wetgeving inzake consumentenbescherming worden erkend.

 

Deze Algemene Voorwaarden zijn niet van toepassing op de verkoop en aankoop van producten van het merk CECOTEC via andere online of fysieke winkels.

 

 

 1.                      AANKOOP- EN/OF AANBESTEDINGSPROCEDURE

 

  Om een aankoop te doen op de CECOTEC website, moet de Klant minstens 18 jaar oud zijn en zich als gebruiker registreren via de website https://www.storececotec.com/es/, waar hij/zij een gegevensverzamelingsformulier invult met de informatie die nodig is voor de aankoop. De identiteitsgegevens van de Cliënt moeten volledig, nauwkeurig en waarheidsgetrouw zijn.

Om het registratieproces te voltooien, dient de Klant, na te zijn geïnformeerd over zijn rechten met betrekking tot de verwerking van de verstrekte gegevens, uitdrukkelijk in te stemmen met de verwerking van deze gegevens door het Privacybeleid van CECOTEC te accepteren.

 

De effectieve aankoop van een van de producten aangeboden op de website van CECOTEC houdt de aanvaarding in van de Algemene Voorwaarden die hier worden aangegeven, evenals de aanvaarding van de Bijzondere Voorwaarden die van toepassing kunnen zijn op de aankoop van bepaalde producten en die eveneens kenbaar worden gemaakt aan de Cliënt in de precontractuele informatie die voor de aankoop wordt gepubliceerd.

 

De voor het contract gebruikte taal is Nederlands

 

De Klant ontvangt de bevestiging van de bestelling per e-mail en kan in de rubriek "Mijn account" van de website de volledige gegevens van de geplaatste bestelling downloaden. De elektronische factuur kan ook in deze rubriek worden aangevraagd. Om toegang te krijgen tot "Mijn Account", moet de Klant inloggen op de website.

 

CECOTEC kan de inhoud van deze Algemene Voorwaarden te allen tijde wijzigen, en het is daarom raadzaam om bij iedere nieuwe aankoop kennis te nemen van de inhoud ervan. De wijziging van de Algemene Voorwaarden is niet van invloed op aankopen van producten die vóór de wijziging zijn gedaan, en de Algemene Voorwaarden die van kracht waren op het moment dat het contract werd geformaliseerd, zijn van toepassing op dergelijke aankopen.

 

 

 1.                    COMMUNICATIE MET CECOTEC

 

De Klant kan contact opnemen met CECOTEC via het telefoonnummer van de Klantenservice + 34 963 2107 28, van maandag tot en met vrijdag van 9:00 tot 18:00 uur.

 

U kunt ook gebruik maken van het formulier van de klantendienst in de informatierubriek van onze website, waarmee u vragen kunt stellen over de status van uw bestelling, facturering, retourzendingen, verzendingen, incidenten, enz.

 

 1.                  PRODUCTEN

 

De aangeboden producten en hun voornaamste kenmerken en functionaliteiten zijn vermeld op de website https://www.storececotec.com/es/, die telkens informatie bevat over de beschrijving van het product, de samenstelling en, in voorkomend geval, verdere gedetailleerde informatie. Van elk product worden ook foto's en, in de meeste gevallen, illustratieve video's getoond.

 

CECOTEC kan te allen tijde nieuwe producten toevoegen aan de aangeboden producten of een aangeboden product uit de verkoop nemen, met uitzondering van producten die betrekking hebben op speciale promoties van een bepaalde duur.

 

CECOTEC streeft ernaar te allen tijde de beschikbaarheid te garanderen van alle producten die via de website te koop worden aangeboden. Indien echter een aangekocht product wegens uitzonderlijke omstandigheden niet beschikbaar is en niet kan worden geleverd op de oorspronkelijk overeengekomen leveringsdatum, zal de Klant op de hoogte worden gebracht van de nieuwe verwachte leveringsdatum en zal hij de mogelijkheid hebben om de bestelling te annuleren en zonder onnodige vertraging terugbetaling van de totale betaalde prijs te verkrijgen. Indien het product echter niet beschikbaar is en de voorraad naar verwachting niet zal worden aangevuld, zal de Klant hiervan op de hoogte worden gesteld en zal de bestelling door CECOTEC worden geannuleerd, zodat de Klant zonder onnodige vertraging terugbetaling van de totaal betaalde prijs zal verkrijgen.

Evenzo kan CECOTEC, indien het product niet beschikbaar is, ervoor kiezen een product te leveren met vergelijkbare of superieure kenmerken, zonder dat dit leidt tot een prijsverhoging. Met betrekking tot dit product kan de Klant zijn herroepings- en annuleringsrecht uitoefenen onder dezelfde voorwaarden als die welke gelden voor het oorspronkelijk aangekochte product.

 

In geval van annulering van de bestelling zal de overeenkomstige terugbetaling geschieden via hetzelfde betaalmiddel dat door de Klant voor de aankoop van het goed werd gebruikt, onverminderd de rechten die hem als consument beschermen.

 

 1.                 KOSTEN EN BELASTINGEN

 

De prijzen (RRP) van elk van de te koop aangeboden producten zijn uitgedrukt in euro en, in voorkomend geval, wordt uitdrukkelijk vermeld of zij onderworpen zijn aan een aanbieding. De prijzen van de producten kunnen, met uitzondering van verkoopacties van bepaalde duur, te allen tijde worden gewijzigd. Prijswijzigingen hebben geen invloed op reeds geplaatste bestellingen.

 

Bij verpakkingen of partijen producten worden zowel de prijs van de verpakking als de prijs per eenheid van de producten waaruit de verpakking bestaat, vermeld.

 

-          Prijzen (RRP) zijn inclusief BTW.

-          Eventuele verzendkosten zijn voor rekening van de Klant. Verzending naar het vasteland van Spanje en de Canarische Eilanden is gratis (op voorwaarde dat de Klant de basisleveringsmethode kiest), terwijl verzending naar de Balearen 10 euro per zending kost. Leveringen naar landen van de Europese Unie kosten tussen €5 en €25, wat aan de Klant zal worden meegedeeld vóór het voltooien van het aankoopproces.

-          Voor fitness- en ontspanningsproducten kan de optie "levering aan huis" als leveringswijze worden gekozen voor een extra prijs van 49,90 €. Het product wordt bij u thuis afgeleverd als er een lift is. Deze dienst omvat geen montage.

-          Voor producten in de categorie "huishoudelijke apparaten" (wasmachines, was-droogcombinaties) is de prijs (RRP) inclusief levering, installatie en verwijdering van het oude apparaat.

 

In ieder geval zullen de definitieve kosten van de aankoop in het elektronische aankoopproces aan de klant worden meegedeeld voordat hij zijn aanvaarding formaliseert.

 

 1.                   INFORMATIE OVER DE LEVERING VAN DE BESTELLING

 

VERZENDINGEN

 •          De verzending geschiedt door een onafhankelijk transportbedrijf naar het adres dat de klant bij het sluiten van de overeenkomst heeft opgegeven.
 •          De leveringstermijn bedraagt 24 tot 72 werkuren vanaf de bevestiging van de bestelling. In geval van onbeschikbaarheid van het product en vertraging van de oorspronkelijk overeengekomen levering, zal de Klant hiervan op de hoogte worden gebracht en zal de nieuwe geschatte leveringstermijn worden aangegeven, overeenkomstig het bovenstaande met betrekking tot de mogelijkheid tot annulering van de bestelling.
 •          De leveringen vinden plaats op werkdagen, van maandag tot vrijdag, met uitzondering van zaterdagen, zondagen en nationale en regionale feestdagen.
 •          De leveringstermijn bedraagt 1 tot 5 werkdagen vanaf de verzending.

 

Levertijden kunnen variëren afhankelijk van producten, afmetingen en provincie van levering. Voor steden die ver van grote stedelijke centra liggen of minder dan 5.000 inwoners tellen, kan de levering met 3 tot 5 dagen worden vertraagd.

 

De goederen zullen worden geleverd binnen de overeengekomen leveringstermijn, tenzij de Klant wenst en formeel verklaart dat de goederen later dan de overeengekomen leveringstermijn zullen worden geleverd. Indien de Klant wijzigingen wenst aan te brengen in de leverdatum van de bestelling, dient hij/zij CECOTEC hiervan vóór de verzending van de bestelling op de hoogte te stellen.

 

Het met de levering belaste transportbedrijf zal vooraf contact opnemen met de Klant om de leveringsdatum overeen te komen. In geval van onenigheid met het vervoersbureau, kan de Klant contact opnemen met CECOTEC via het telefoonnummer van de Klantenservice + 34 963 2107 28 om het beheer te vergemakkelijken.

 

Af en toe, om redenen buiten de controle van CECOTEC, kan de leveringsdatum worden vertraagd. In dat geval kan de koper de bestelling annuleren indien deze nog niet is verzonden en het betaalde bedrag zonder onnodige vertraging terugontvangen. Na verzending kan de Klant de bestelling weigeren door dit te vermelden op de afleverbon van het transportbedrijf, en zodra het product bij CECOTEC is ontvangen, zal het totaal betaalde bedrag zonder onnodige vertraging aan de Klant worden terugbetaald. De terugbetaling geschiedt op dezelfde wijze als de Klant heeft betaald, onverminderd de rechten van de Klant als consument. CECOTEC kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor het niet nakomen van leveringstermijnen indien de levering niet is vertraagd door haar eigen wil of oorzaak of indien het niet mogelijk is geweest de Klant te lokaliseren aan de hand van de door hem verstrekte gegevens.

 

Onverminderd de rechten die de Spaanse wetgeving aan consumenten biedt, is CECOTEC niet aansprakelijk voor vertragingen of storingen in de verzending en levering van producten wanneer zich extreme situaties voordoen die leveringen onmogelijk maken en de normale werking van openbare diensten, infrastructuren en communicatienetwerken, en/of het verkeer van goederen en personen verstoren of onderbreken, zoals burgerlijke onlusten, natuurrampen, kritieke gezondheidssituaties of enige andere buitengewone factor.

 

De bestelling wordt geacht te zijn geleverd wanneer de vervoerder het pakket bij de Klant heeft afgeleverd. Het is de verantwoordelijkheid van de Klant of, in voorkomend geval, van de persoon die door de Klant met de levering van het product is belast, om de staat van de goederen bij ontvangst te controleren en elke vastgestelde anomalie aan de buiten- of binnenverpakking op de leveringsbon te vermelden.

 

 

CONTROLE VAN GOEDEREN

 

Indien de klant constateert dat de goederen beschadigd zijn aangekomen, met zichtbare schade aan de buiten- of binnenverpakking, dient hij/zij dit aan te geven op de afleverbon van het transportbedrijf en, indien hij/zij vervolgens constateert dat het product niet conform is, kan hij/zij contact opnemen met CECOTEC, om het incident op te lossen, via het telefoonnummer van de Klantenservice + 34 963 2107 28, maandag t/m vrijdag van 9:00 tot 18:00 uur, of het incident afhandelen via het Klantenservice-formulier dat in de informatiecategorie van onze website staat, met name in de sectie "incidenten en technische assistentie": 00 tot 18:00 uur, of het incident beheren via het Klantendienstformulier dat verschijnt in de informatiecategorie van onze website, meer bepaald in de rubriek "incidenten en technische bijstand".

 

CECOTEC verzoekt de Klant om, indien mogelijk, foto's te maken van de staat van het product, de dozen en de etiketten van het koeriersbedrijf. Deze beelden zullen als bewijs dienen om de toestand van het product te bevestigen en de verschillende claims te vergemakkelijken.

 

Indien een andere derde dan de Klant tekent voor ontvangst van de goederen namens de Klant, is het van belang dat de Klant de persoon die de goederen in ontvangst neemt ervan in kennis stelt dat de goederen bij aflevering moeten worden gecontroleerd en dat eventuele zichtbare schade op de hierboven aangegeven wijze op de afleveringsbon moet worden vermeld.

 

Indien de schade niet op de afleveringsbon vermeld staat en niet wordt gemeld, kan CECOTEC het door de klant gemelde incident niet oplossen of de betreffende claims bij het Transportbureau indienen. Het zal CECOTEC zeer helpen indien de Klant foto's aanlevert van de buiten- en binnenverpakking, van de beschadigingen en van het label van de koerier.

 

Evenzo adviseert CECOTEC de Klant om de originele dozen en verpakkingen van het product te bewaren totdat kan worden geverifieerd dat het ontvangen product in perfecte staat verkeert en overeenkomt met het gekochte product. Evenzo wordt de Klant aangeraden de originele verpakking van de producten te bewaren voor het geval hij/zij binnen de wettelijk bepaalde termijn wenst te annuleren.

 

Indien de klant een ander soort incident heeft met betrekking tot de ontvangen goederen, zoals de ontvangst van slechts één van de producten waaruit de bestelling bestaat of van een ander product dan het product dat gekocht is volgens de factuur of het aankoopbewijs, etc., kan hij/zij contact opnemen met CECOTEC via het telefoonnummer van de Klantenservice + 34 963 2107 28, van maandag tot vrijdag van 9:00 tot 18:00 uur, of via het Klantenservice-formulier dat in de informatiecategorie van onze website staat, om het incident te melden en zo snel mogelijk een oplossing te verkrijgen.

 

 1.                 ANNULERING VAN BESTELLING

 

 •          De Klant heeft de mogelijkheid om zijn bestelling te annuleren zolang deze nog niet is verzonden. Zodra het product door CECOTEC is ontvangen, zal het totaal betaalde bedrag, minus de retourkosten, onverwijld en in ieder geval binnen 14 kalenderdagen aan de klant worden terugbetaald. Bovendien heeft de Klant de mogelijkheid om binnen 14 kalenderdagen de levering van de bestelling te aanvaarden en de bestelling te herroepen, zoals aangegeven in afdeling VII van deze Algemene Voorwaarden.
 •          Het is belangrijk dat de Klant er rekening mee houdt dat de leveringstermijn 24 tot 72 werkuren bedraagt vanaf de bevestiging van de bestelling.

 

Indien de Klant een bestelling wenst te annuleren, kan dit gebeuren via het telefoonnummer van de Klantendienst + 34 963 2107 28, van maandag tot vrijdag van 9u tot 18u, via het Klantenportaal “https://support.storececotec.com”, of via het Klanten Service Formulier dat verschijnt in de informatiecategorie van onze website, waar u ook informatie kunt opvragen betreffende het proces hiervan.

 

Zodra het verzoek tot annulering van de bestelling is verwerkt, zal de terugbetaling van de totale door de Klant betaalde prijs zonder onnodige vertraging en met hetzelfde betaalmiddel dat door de Klant op het ogenblik van de aankoop werd gebruikt, worden uitgevoerd, onverminderd de rechten van de Klant als consument.

 

 1.                RETOURBELEID. VERANDERING VAN MENING. RETOURN COSTS

 

Het herroepingsrecht is het recht van de Klant om af te zien van de gedane aankoop, overeenkomstig de bepalingen van de artikelen 68 en 102 en volgende en overeenstemmende artikelen van het Koninklijk Wetsbesluit 1/2007, van 16 november, dat de herziene tekst goedkeurt van de Algemene Wet ter Bescherming van Consumenten en Gebruikers en andere complementaire wetten.

 

De Klant heeft het recht om van de overeenkomst af te zien binnen 14 kalenderdagen vanaf de ontvangst van de bestelling, zonder opgave van reden en zonder kosten, met uitzondering van de kosten voorzien in art. 107.2 en 108 van het Koninklijk Wetsbesluit 1/2007, van 16 november, houdende goedkeuring van de herziene tekst van de Algemene Wet ter Bescherming van Consumenten en Gebruikers en andere aanvullende wetten, met inbegrip van de kosten van terugzending en de kosten van de door de Klant gekozen leveringswijze ("levering aan huis") die de kosten van de gewone leveringswijze te boven gaan.

De herroepingstermijn wordt verlengd tot 20 januari 2022 voor elk product (al dan niet onderhevig aan promotie) dat tussen 1 november 2021 en 6 januari 2022 is gekocht en geleverd. Voor alle aankopen die op of na 6 januari 2022 worden gedaan, alsmede voor aankopen die tussen 1 november 2021 en 6 januari 2022 worden gedaan en na 6 januari 2022 worden geleverd, geldt het standaard retourbeleid.

De terugtrekking wordt uitgeoefend onder de volgende voorwaarden:

 

-          De Klant beschikt over een termijn van 14 dagen om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht ten aanzien van de levering van het product, door CECOTEC eenvoudigweg via een van de daartoe bestemde kanalen op de hoogte te stellen van zijn beslissing.

-          Om de herroeping te verwerken, kan de Klant dit doen door te bellen naar het telefoonnummer van de Klantendienst + 34 963 2107 28, van maandag tot vrijdag van 9u tot 18u, via het Klantenportaal https://support.storececotec.com” of door gebruik te maken van het online herroepingsformulier dat via de website kan worden ingevuld. Op verzoek zal CECOTEC de ontvangst bevestigen en de Klant een retourregistratienummer verstrekken in de e-mail die in het aankoopproces is aangegeven en, tenzij de Klant aangeeft het product zelf te willen opsturen, zal CECOTEC ervoor zorgen dat het product wordt opgehaald op het adres waar het is afgeleverd. Indien de Klant meedeelt dat de afhaling op een ander adres moet gebeuren, zal hij op de hoogte worden gebracht van de eventuele extra kosten voor terugzending die hij zal hebben.

-          In beide gevallen zal CECOTEC de Klant voorzien van een etiket of een code ter identificatie van het pakket, dat aan de buitenzijde van de verpakking moet worden aangebracht of vermeld met de gegevens die betrekking hebben op de zending.

-          De Klant moet het product in goede staat terugzenden, d.w.z. dat het niet onvolledig, beschadigd of vuil mag zijn en dat het moet worden geleverd met de gebruiksaanwijzing en andere accessoires die er oorspronkelijk bij werden geleverd.

-          De Klant wordt aangeraden het product in de originele verpakking terug te sturen. Indien u niet meer over de originele verpakking beschikt, mag u het product terugsturen met een andere verpakking, zolang deze goed verzegeld is om te voorkomen dat het product verloren gaat en beschermd is om beschadiging te voorkomen, anders kan het product beschadigd raken. In geval van schade, na ontvangst en controle van het product, zal de Klant op de hoogte worden gebracht van het bedrag van deze waardevermindering en zal dit worden ingehouden en, in voorkomend geval, in mindering worden gebracht op het totale terug te betalen bedrag.

-          Indien de Klant het herroepingsrecht uitoefent, zal hij de rechtstreekse kosten voor het terugzenden van de goederen moeten betalen, die in mindering zullen worden gebracht op het terug te betalen bedrag. Deze retourkosten zijn:

(i).    € 60,00 voor producten uit de Bolero-reeks (wasmachines en was-droogcombinaties). De kosten omvatten het verwijderen en ophalen.

(ii).   29,80 € OutSider DemiGod Makalu elektrische step.

(iii).29,80 € zware fitnessproducten. Alle fitnessproducten die niet als licht worden beschouwd, zullen als zware fitnessproducten worden beschouwd.

(iv).19,32 € voor lichte fitnessproducten: X-Bike vouwfiets, X-BIKE PRO vouwfiets, Runfit Step loopband - Zwarte serie en Runfit Step loopband - Rode serie.

(v).   10,00€ voor alle andere producten.

-          CECOTEC zal de Klant onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen nadat CECOTEC van het besluit tot herroeping in kennis is gesteld, het totaal betaalde bedrag terugbetalen, verminderd met de kosten van terugzending. De terugbetaling geschiedt met gebruikmaking van hetzelfde betaalmiddel dat voor de oorspronkelijke transactie werd gebruikt, onverminderd de rechten van de Klant als consument.

-          Indien de Klant vragen wenst te stellen over de herroeping en de status van de herroeping, kan hij/zij dit doen via het Klantenserviceformulier dat zich in de informatiecategorie van onze website bevindt.

-          De Klant moet er rekening mee houden dat, indien het product dat wordt teruggenomen, gekocht is binnen een Pack van twee producten en dus geprofiteerd heeft van een aanbieding met elk product, het niet nodig zal zijn om alle producten die deel uitmaken van dat pack terug te sturen, maar in geval van teruggave van slechts één van de producten, alleen het verschil tussen het bedrag dat betaald is voor de aankoop van het pack van producten en de verkoopprijs die niet onderworpen was aan de aanbieding die het product niet had teruggegeven, zal worden terugbetaald. Daartoe, en om de Klant te informeren, wordt in de precontractuele informatie van het Pack zelf de individuele verkoopprijs vermeld van elk van de producten waaruit het bestaat (prijs per meeteenheid), zonder aanbod.

 

De Klant dient er rekening mee te houden dat voor sommige producten, gezien hun aard, bijzondere voorwaarden voor terugzending gelden: 

 

 1.                      Om gebruik te kunnen maken van het herroepingsrecht voor bepaalde producten van het gamma "persoonlijke verzorging", zoals tondeuses, scheerapparaten, epileerapparaten, pedicures, krultangen, stijltangen en haarborstels, moet het product in zijn oorspronkelijke verpakking en ongebruikt worden teruggezonden, zowel om redenen van gezondheidsbescherming als om redenen van hygiëne, overeenkomstig artikel 103, onderdeel e), van Koninklijk Wetsbesluit 1/2007, van 16 november, waarbij de herziene tekst van de Algemene Wet ter Bescherming van Consumenten en Gebruikers en andere aanvullende wetten wordt goedgekeurd.

 

 

 1.              GARANTIE

 

Voor alle producten die vanaf 1 januari 2022 worden verkocht, geldt een wettelijke garantie van drie jaar tegen niet-conformiteit, overeenkomstig de bepalingen van Koninklijk Wetsbesluit 1/2007 van 16 november, waarbij de herziene tekst van de Algemene Wet ter Bescherming van Consumenten en Gebruikers wordt goedgekeurd.

 

Voor producten die vóór deze datum zijn gekocht, bedraagt de wettelijke garantietermijn twee jaar vanaf het moment van levering en, met betrekking tot de wettelijke garantie en de uitoefening ervan, zijn de bepalingen van de Algemene Wet ter Bescherming van Consumenten en Gebruikers van toepassing, zoals deze luidden vóór de wijzigingen die zijn ingevoerd bij Koninklijk Besluit Wet 7/2021, van 27 april.

 

De onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op producten die vanaf 1 januari 2022 worden aangekocht.

 

Behoudens tegenbewijs wordt ieder gebrek aan overeenstemming dat zich binnen twee jaar na de levering van het product manifesteert, geacht reeds te hebben bestaan op het tijdstip van de levering, tenzij dit vermoeden onverenigbaar is met de aard van het product of met de aard van het gebrek aan overeenstemming.

 

Een onjuiste installatie van de goederen of een onjuiste integratie van digitale inhoud of diensten in de digitale omgeving van de consument, door de klant uitgevoerd in strijd met de door CECOTEC verstrekte instructies, wordt niet beschouwd als een gebrek aan overeenstemming, tenzij de onjuiste installatie of integratie het gevolg is van tekortkomingen in de door CECOTEC verstrekte instructies.

 

CECOTEC is aansprakelijk jegens de Klant voor elk gebrek aan overeenstemming dat bestaat op het moment van levering van de goederen en dat zich manifesteert gedurende de drie jaar volgend op de levering.

 

Wanneer een gebrek aan overeenstemming wordt vastgesteld, dient de Cliënt CECOTEC daarvan in kennis te stellen, teneinde CECOTEC in de gelegenheid te stellen de conformiteit van de goederen te herstellen.

De Klant kan eisen dat CECOTEC, door middel van een eenvoudige verklaring, het gebrek aan overeenstemming verhelpt, de prijs verlaagt of de overeenkomst ontbindt en, in het geval van een van deze situaties, indien van toepassing, een schadevergoeding toekent. De klant is gerechtigd de betaling van het nog verschuldigde gedeelte van de prijs van de goederen op te schorten totdat CECOTEC aan haar verplichting tot het in overeenstemming brengen van de goederen heeft voldaan.

 

De Cliënt heeft de keuze tussen reparatie of vervanging van het product, tenzij een van deze twee opties onmogelijk blijkt of, in vergelijking met de andere corrigerende maatregel, onevenredig hoge kosten voor CECOTEC met zich meebrengt, waarbij beide maatregelen kosteloos zijn voor de Cliënt. Deze maatregelen moeten worden uitgevoerd binnen een redelijke termijn die afhankelijk is van de aard van de producten en van het doel waarvoor zij zijn bestemd.

 

CECOTEC kan weigeren de goederen in overeenstemming te brengen indien dit onmogelijk blijkt of onevenredig hoge kosten met zich meebrengt. Indien de goederen niet binnen een redelijke termijn in overeenstemming worden gebracht of CECOTEC heeft verklaard, of uit de omstandigheden blijkt, dat zij de goederen niet binnen een redelijke termijn of zonder grote ongemakken voor de Cliënt in overeenstemming zal brengen, kan deze laatste een vermindering van de prijs of de ontbinding van de overeenkomst eisen, volgens de voorwaarden en termijnen voorzien in de voormelde Wet.

 

Om een incident af te handelen en, indien van toepassing, gebruik te maken van de wettelijke garantie van het product, kan de klant bellen met het telefoonnummer van de klantenservice + 34 963 2107 28, maandag tot en met vrijdag van 9:00 tot 18:00 uur, of via het klantenportaal "https://www.cecocare.com", evenals via het klantenserviceformulier dat in de informatiecategorie van onze website staat, en de aangegeven stappen volgen, waarbij het product ter beschikking van CECOTEC wordt gesteld, zodat het kan worden opgehaald. Indien voor een reparatie die onder de wettelijke productgarantie valt, goederen moeten worden verwijderd die zijn geïnstalleerd op een wijze die in overeenstemming is met hun aard, omvat de verplichting tot reparatie of vervanging de verwijdering van de niet-conforme goederen en de installatie van de vervangen of gerepareerde goederen op kosten van CECOTEC.

 

De begindatum van de garantie valt samen met de datum van levering van het product. Om van de garantie gebruik te kunnen maken, dient de Klant de factuur of het aankoopbewijs te bewaren. Het product dat ter reparatie of vervanging wordt opgestuurd, dient overeen te komen met het door CECOTEC opgestuurde product, vergezeld van de factuur of het aankoopbewijs en dient perfect verpakt en beschermd te zijn. Indien het product bij CECOTEC aankomt met schade die te wijten is aan een gebrekkige verpakking of bescherming, kan het zijn dat de reparatie niet onder de garantie valt, en zal de Klant hiervan op de hoogte worden gesteld.

 

ndien, nadat het product is afgehaald en een diagnose is gesteld door de Technische Dienst van CECOTEC, wordt vastgesteld dat niet is voldaan aan de voorwaarden zoals gesteld in de Algemene Wet ter Verdediging van Consumenten en Gebruikers (bijvoorbeeld dat het defect is veroorzaakt door onjuist gebruik van het product, door een omstandigheid buiten het product, eerdere reparatie uitgevoerd door niet-geautoriseerde technische diensten, etc.), zal CECOTEC contact opnemen met de Klant om hem/haar te informeren over de aard van het defect en de geschatte kosten van reparatie. ), zal CECOTEC contact opnemen met de Klant om hem/haar te informeren over de aard van het defect en de geschatte kosten van reparatie. Indien de Klant in een dergelijk geval om reparatie verzoekt, zijn de kosten van de reparatie volledig voor rekening van de Klant. Bovendien kan de consument in bepaalde gevallen verzocht worden de kosten van de uitgevoerde diagnose te betalen - met inbegrip van de kosten van het ophalen van het product - wanneer geen gebrek aan overeenstemming is geconstateerd. De consument zal bij de levering van het product op de hoogte worden gebracht van de overeenkomstige kosten, zodat het probleem kan worden gediagnosticeerd. Indien de wettelijke garantie niet van toepassing is, zal CECOTEC de klant vragen de volledige kosten te betalen alvorens tot reparatie over te gaan.

 

Gebreken veroorzaakt door oneigenlijk gebruik of manipulatie, een andere dan de aangegeven aansluiting op het elektriciteitsnet, een onjuiste installatie of gebreken die het gevolg zijn van een externe oorzaak, zijn van de garantie uitgesloten. De garantie geldt evenmin voor schade veroorzaakt door externe factoren zoals stroompieken of -dips, kortsluiting, atmosferische verschijnselen, brand, water, abnormaal gebruik van het product, brandwonden, insnijdingen, krassen, kreukels, vlekken, krassen of andere schade die kan zijn veroorzaakt door dieren, onopzettelijke valpartijen of onjuist gebruik. Aanspraken op natuurlijk verlies van helderheid of degradatie van helderheid, verslechtering van kleur als gevolg van blootstelling van het product aan zonlicht of andere warmtebronnen, alsmede het gebruik van of contact met chemische producten en behandeling met schoonmaakmiddelen die niet zijn aangegeven, zijn vrijgesteld van garantiedekking.

 

CECOTEC is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door installatie die niet is uitgevoerd door officiële CECOTEC technici, door producten die zijn gewijzigd, gemanipuleerd of gerepareerd door de klant of door enig ander persoon die niet is geautoriseerd door CECOTEC, wanneer deze manipulatie of installatie de oorzaak is van het gebrek aan conformiteit; alsmede voor onjuist gebruik of zichtbare tekenen van onjuiste behandeling. Alle producten die op de CECOTEC website worden aangeboden zijn voor huishoudelijk gebruik en niet voor industrieel, commercieel of professioneel gebruik.

 

CECOTEC is niet verplicht de klant of derden schadeloos te stellen voor de gevolgen van oneigenlijk gebruik van het product, of het nu gaat om directe of indirecte schade, ongevallen van personen, schade aan andere zaken dan het product, winstderving of winstderving.

 

Tijdens een reparatie of vervanging van goederen met digitale inhoud bestaat de mogelijkheid dat informatie verloren gaat. CECOTEC is derhalve niet aansprakelijk voor verlies of herstel, noch garandeert CECOTEC dat tijdens het reparatieproces de oorspronkelijke configuratiegegevens van de klant gehandhaafd blijven tot het moment van aflevering, in dergelijke gevallen zal het nodig zijn de werking en/of draadloze verbinding van het product opnieuw te configureren bij ontvangst.

 

 1.                BETALINGSVORMEN

 

De Klant kan kiezen tussen de volgende betalingswijzen:

 

Betaling met krediet- of debetkaart.

De betaling kan onmiddellijk worden verricht via de SSL-beveiligde betalingsgateway van onze bank. Betaling met VISA of MASTERCARD, debet- en kredietkaarten wordt aanvaard.

 

Zowel de persoonsgegevens als de bankgegevens zullen worden beschermd met alle veiligheidsmaatregelen die zijn vastgesteld in de organieke wet op de gegevensbescherming 15/1999 en de bijbehorende ontwikkelingsverordening.

 

Indien het nodig is een bestelling te retourneren of te annuleren, zal het bedrag worden teruggestort op dezelfde betaalkaart, tenzij de Klant een andere betalingswijze aangeeft.  

 

Betaling door financieringsmaatschappij

3x 4x Oney is een betaalmethode waarmee u online in termijnen kunt kopen. Deze dienst wordt aangeboden door Oney Servicios Financieros EFC, SAU, een financiële instelling die is geregistreerd bij en onder toezicht staat van de Bank van Spanje onder nummer 8814. Voor meer informatie over dit bedrijf, klik op deze link.

 

Oney biedt de klant de mogelijkheid om de kosten van de bestelling op te splitsen en snel in termijnen te financieren, ZONDER RENTE.

 

Door 3x 4x Oney te gebruiken kan de Klant zijn aankoop in 3, 4, 6 of 10 termijnen met zijn kaart betalen, voor zover het bedrag van de aankoop hoger is dan 90€ en tot een maximum van 2.500€. Er is een minimum betaling van €20 en een 0% APR.

 

De betalingen van de termijnen waarin de aankoopprijs is verdeeld, zullen periodiek worden verricht op de kaart die de Klant bij zijn aankoop heeft opgegeven.  De eerste betaling wordt gedaan op het moment van aankoop.

 

Deze betaalmethode is geldig voor VISA of Mastercard, debet- of kredietkaarten met een geldigheidsdatum die langer is dan de duur van de gekozen financieringsmethode. Indien bijvoorbeeld om een financiering van zes maanden wordt verzocht, mag de vervaldatum van de gebruikte kaart niet minder dan zes maanden bedragen. Prepaid-, virtuele en American Express-kaarten worden bij deze operatie niet aanvaard. Deze methode is alleen van toepassing op natuurlijke personen die meerderjarig zijn en in Spanje wonen.

 

Voor alle bijkomende vragen in verband met uitstel van betaling kan de klant, naast het telefoonnummer van onze klantendienst en de formulieren van onze klantendienst, contact opnemen met Oney op het volgende e-mailadres: clientes3x4x@Oney.es 

 

 

 

 1.                  KLANTENSERVICE EN KLACHTEN

 

Om klachten, claims of incidenten aan CECOTEC kenbaar te maken, kan de Klant contact opnemen met de Klantenservice op telefoonnummer + 34 963 2107 28, maandag t/m vrijdag van 9:00 tot 18:00 uur.

Evenzo kan de Klant, indien hij een incident wil afhandelen of de wettelijke garantie van zijn product wil uitoefenen, dit doen via het Klantenportaal. “https://www.cecocare.com”.

U beschikt eveneens over het formulier van de klantendienst in de informatierubriek van onze website, waarmee u vragen kunt stellen over de status van uw bestelling, facturering, retourzendingen, verzendingen, enz.

 

https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&Ing=Es.

 

 1.                COPYRIGHT

 

Elk ongeoorloofd gebruik door CECOTEC van de materialen op deze site, met inbegrip van reproductie, wijziging, verspreiding of herpublicatie, is ten strengste verboden.

 

Formulario de desistimiento

Puede devolver el producto durante los 14 días posteriores a la entrega.
Debe indicarnos una dirección de recogida a la que enviaremos un mensajero.

cancelar

Tu experiencia nos importa mucho

¡Cuéntanos qué tal ha ido tu devolución