PRIVACYBELEID 

storececotec.com

Dit privacybeleid verstrekt informatie aan de gebruiker met betrekking tot de verwerking van zijn persoonsgegevens zoals vereist door de Europese Verordening 679/2016, van 27 april, betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en het vrije verkeer van die gegevens en de organieke wet 3/2018, van 5 december, betreffende de bescherming van persoonsgegevens en de waarborging van digitale rechten.

Zo gaan wij over tot het verstrekken van alle informatie die nodig is in verband met de verwerking van persoonsgegevens via deze website en andere verwerkingsactiviteiten die wij noodzakelijk achten om bekend te maken en ter beschikking te stellen van de gebruikers.

 

1.- IDENTIFICATIE VAN CONTROLEURS

 

De verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens is CECOTEC INNOVACIONES S.L.U. (hierna "CECOTEC" genoemd), waarvan de identificatie- en contactgegevens in de juridische informatie staan vermeld.

 

Als u contact wilt opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming (Data Protection Officer, DPO), kunt u dit doen door een e-mail te sturen naar dpd@cecotec.es.

 

Bovendien delen wij u mee dat SOLOTRIATLON S.L., als onderdeel van de bedrijvengroep Cecotec, gezamenlijk verantwoordelijk is voor de verwerking van uw gegevens voor de verzending van elektronische commerciële berichten, zodat beide bedrijven verantwoordelijk zijn voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens voor deze activiteit. De identificatie- en contactgegevens van het medeverantwoordelijke bedrijf zijn als volgt:

 

                        Bedrijfsnaam: SOLOTRIATLON, S.L.

Maatschappelijke zetel: C/Pinadeta s/n, Quart de Poblet, Postcode: 46930 (Valencia) Spain

NIF: B-98.116.015

Commerciële registratiegegevens: geregistreerd in het handelsregister van Madrid, Volume 8995, Blad 60, Sectie 8, Pagina 132585.

Contactgegevens

Email adres: info@cocinasprogramablesgm.com

Kantoor: C/Pinadeta s/n, Quart de Poblet, Postcode: 46930 (Valencia) Spain

Telefoon nummer: +34 963 21 07 28

Functionaris voor gegevensbescherming (DPO): dpd@cecotec.es

 

Indien u een van uw rechten in verband met medeverantwoordelijke activiteiten wenst uit te oefenen, dient u zich te richten tot de functionaris voor gegevensbescherming, zoals uiteengezet in dit privacybeleid. Alle nodige informatie is te vinden in de punten 2.(5) en 5.

 

 2. HERKOMST, DOEL, RECHTSGRONDSLAG VAN DE BEHANDELING EN TERMIJNEN VOOR DE CONSERVERING

Alle door CECOTEC verwerkte persoonsgegevens zijn afkomstig van de gebruiker, direct of indirect, via een van de volgende kanalen:

(1)   E-mail;

(2)   Telefoon;

(3)   Klantenservice formulier;

(4)   Webgebruikersaccount;

(5)   Web klanten;

(6)   Commerciële communicatie;

(7)   Videobewaking van de faciliteiten;

(8)   Ontvangst en beheer van CV's;

(9)   Sociale netwerken

(10)                 Virtueel adviesbureau ("Los Frikis")

(11)                 Ceco Care

Hieronder geven wij u informatie over de gegevensverwerking die wij verrichten met betrekking tot uw persoonsgegevens in verband met de wijze waarop u deze aan ons verstrekt. 

(1) E-mail en telefoon

Wanneer u ons een e-mail stuurt of belt met een verzoek om informatie van welke aard dan ook, zullen wij uw persoonsgegevens als volgt verwerken:

       Gegevenscategorieën: de gegevens die wij zullen verwerken zijn uw contact- en identificatiegegevens.

o   Als u per e-mail contact met ons opneemt, verwerken wij uw e-mailadres en alle andere informatie die u in het bericht vermeldt.

o   Als u telefonisch contact met ons opneemt, verwerken wij uw telefoonnummer en alle informatie die u tijdens het gesprek verstrekt.

       Het doel van de verwerking is het behandelen van ontvangen verzoeken om inlichtingen.

       De legitimatie verschilt naar gelang van het soort raadpleging dat heeft plaatsgevonden. Zo kunnen wij de volgende doeleinden en rechtsgrondslagen vaststellen:

o   Toestemming van de betrokkene, art. 6.1.a) van de AVG, in gevallen waarin gebruikers voor het eerst contact opnemen met Cecotec met een verzoek om informatie van welke aard dan ook (niet gerelateerd aan bestellingen, klachten, etc.).

o   Uitvoering van een overeenkomst, art. 6, lid 1, onder b). van de AVG, in gevallen waarin klanten bellen om informatie te vragen over de status van hun bestellingen, annuleringen, enz.

o   Naleving van een wettelijke verplichting, art. 6.1.c) van de AVG, in gevallen waarin klanten contact met ons opnemen om de garantie van hun producten te beheren, in overeenstemming met Koninklijk Wetsbesluit 1/2007, van 16 november, dat de herziene tekst goedkeurt van de Algemene Wet ter Bescherming van Consumenten en Gebruikers en andere aanvullende wetten.

 •       Bewaartermijn: uw gegevens worden bewaard gedurende de tijd die nodig is om de raadpleging te behandelen en het afgeleide beheer af te ronden, onverminderd de mogelijkheid om ze langer te blokkeren, zoals uitgelegd aan het eind van dit punt ("Bewaartermijnen die op alle verwerkingen van toepassing zijn").
 •       Communicatie: uw gegevens zullen niet aan derden worden meegedeeld, tenzij dit wettelijk verplicht is of u hiervoor vooraf toestemming hebt gegeven.

 

(2) Klantenservice formulier

Indien u besluit contact met ons op te nemen via ons contactformulier, zal de behandeling de volgende kenmerken hebben:

       Gegevenscategorieën: de gegevens die wij zullen verwerken zijn contact- en identificatiegegevens, zoals gevraagd in het formulier zelf (naam en voornaam, e-mail, telefoon, serienummer, ordernummer, datum van aankoop, plaats van aankoop en adres).

 •       Het doel hiervan is het beheer van de vraag die u ons stelt.
 •       Legitimatie. Aangezien het contactformulier alleen mag worden gebruikt door klanten die via onze website hebben gekocht, is de basis van legitimiteit de uitvoering van het koopcontract dat tussen de partijen bestaat ter nakoming van de contractuele verplichtingen (art. 6.1.b.) van de AVG).
 •       Bewaartermijn: uw gegevens worden bewaard gedurende de tijd die nodig is om de raadpleging te behandelen en het afgeleide beheer af te ronden, onverminderd de mogelijkheid om ze langer te blokkeren, zoals uitgelegd aan het eind van dit punt ("Bewaartermijnen die op alle verwerkingen van toepassing zijn").
 •       Communicatie: uw gegevens zullen niet aan derden worden meegedeeld, tenzij dit wettelijk verplicht is of u hiervoor vooraf toestemming hebt gegeven.

Zoals op het formulier is aangegeven, zijn alle gevraagde gegevens noodzakelijk om uw aanvraag te kunnen behandelen. Als we ze niet verstrekken, zullen we niet in staat zijn om de aangegeven handeling uit te voeren.

 

(3) Aanmaken van een gebruikersaccount

 •       Gegevenscategorie: identificatie- en contactgegevens, met name naam en voornaam, e-mail, wachtwoord, adres, BTW-nummer, bedrijf, onderneming, telefoonnummer.
 •       Doel: het activeren en beheren van uw Cecotec gebruikersaccount.
 •       Legitimiteit: toestemming, art. 6.1.a) van de AVG.
 •       Opslagperiode: totdat de gebruiker besluit zich uit te schrijven.
 •       Communicatie: uw gegevens zullen niet aan derden worden meegedeeld, tenzij dit wettelijk verplicht is of u hiervoor vooraf toestemming hebt gegeven

Alle gegevens die worden gevraagd om de gebruikersaccount aan te maken zijn nodig om uw account te beheren. Als we ze niet verstrekken, zullen we niet in staat zijn om de aangegeven handeling uit te voeren.

 

(4) Web klanten

 •       Gegevenscategorie: contact- en identificatiegegevens (naam en voornaam, NIF, e-mail, wachtwoord, adres, telefoonnummer en de gegevens van de krediet- of debetkaart waarmee de betaling moet worden verricht).
 •       Doel: aankopen via onze website beheren.
 •       Legitimatie: het uitvoeren van een overeenkomst of het toepassen van precontractuele maatregelen, art. 6.1.b) van de AVG.
 •       Bewaartermijn: totdat de gebruiker besluit zich uit te schrijven, hetgeen aan de DPO moet worden meegedeeld door een e-mail te sturen naar dpd@cecotec.es met vermelding van "Uitschrijven webaccount" in de onderwerpregel. Uw gegevens worden echter wel bewaard, maar geblokkeerd zoals uitgelegd aan het eind van dit hoofdstuk ("Bewaartermijnen voor alle verwerkingen").
 •       Communicatie: uw gegevens zullen niet aan derden worden meegedeeld, tenzij dit wettelijk verplicht is of u hiervoor vooraf toestemming hebt gegeven.

Alle gevraagde gegevens zijn nodig voor het beheer van uw bestelling (factuur uitgeven en de bestelling opsturen). Als u deze niet verstrekt, kunnen wij de aangegeven handeling niet uitvoeren en kan uw bestelling niet worden verwerkt.

 

(5) Commerciële communicatie

 •       Gegevenscategorie: contact (e-mail).
 •       Doel: Commerciële, promotionele en statistische doeleinden voor direct marketing. De betrokkene kan te allen tijde bezwaar maken tegen deze verwerking door zich uit te schrijven voor de ontvangen e-mails of door zijn verzoek te richten aan dpd@cecotec.es.Wij stellen de geïnteresseerde partij het oppositieformulier ter beschikking, dat vergezeld moet gaan van een kopie van de identiteitskaart of een gelijkwaardig document dat de identiteit bewijst en als rechtsgeldig wordt beschouwd. In geval van optreden door middel van wettelijke vertegenwoordiging moet ook een identiteitskaart en een document dat de vertegenwoordiging van de vertegenwoordiger bewijst, worden verstrekt.
 •       Legitimatie: uitdrukkelijke toestemming voor commerciële communicatie via elektronische middelen, indien u zich heeft ingeschreven voor onze nieuwsbrief (art. 21.1. van Wet 34/2002 en art. 6.1.a) van de AVG), en legitiem belang (6.1.f) van de AVG) wanneer art. 21.2 van Wet 34/2002 van toepassing is.
 •       Opslagperiode: totdat de belanghebbende besluit zich uit te schrijven. Indien de klant besluit geen verdere commerciële mededelingen meer te willen ontvangen, kan hij/zij zich te allen tijde uitschrijven zonder dat dit extra kosten met zich meebrengt. Daartoe volstaat het een e-mail te sturen naar dpd@cecotec.es met in de onderwerpregel "Nieuwsbrief opzeggen". Natuurlijk kunt u dit direct in elke verzonden e-mail doen, aangezien in de e-mail een directe link is opgenomen om u uit te schrijven.
 •       Communicatie: uw gegevens zullen niet aan derden worden meegedeeld, tenzij dit wettelijk verplicht is of u hiervoor vooraf toestemming hebt gegeven.

 

(6) Videobewaking van de faciliteiten

 •       Gegevenscategorie: afbeelding.
 •       Doel: beveiliging van de voorzieningen en registratie van incidenten.
 •       Legitimiteit: algemeen belang (wet 5/2014) en rechtmatig belang, artikel 6, lid 1, onder e) en f), van de AVG.
 •       Opslagperiode: 1 maand vanaf de datum van ophaling.
 •       Mededeling: uw gegevens zullen niet aan derden worden meegedeeld, tenzij de wet dit voorschrijft, maar kunnen worden meegedeeld aan de staatsveiligheidsdiensten en -korpsen overeenkomstig art. 7.2. van de organieke wet 7/2021 van 26 mei betreffende de bescherming van persoonsgegevens die worden verwerkt met het oog op het voorkomen, opsporen, onderzoeken en vervolgen van strafbare feiten en het ten uitvoer leggen van straffen.

 

(7) Ontvangst van cv’s

 •       Herkomst: de gegevens kunnen afkomstig zijn van de belanghebbende zelf of, in het geval dat Cecotec de zoekopdracht initieert met behulp van derden, zullen ze afkomstig zijn van werkgelegenheidsportaalsites, sociale netwerken, websites van derden en andere.
 •       Gegevens: de gegevens in het cv, de profielen die u bijhoudt op professionele sociale netwerken (LinkedIn, Xing, Viadeo, enz.), de gegevens die u verkrijgt tijdens de toelatingstests en de informatie die u vrijgeeft tijdens het sollicitatiegesprek.
 •       Doel: het evalueren van de sollicitatie en, indien nodig, het aanbieden van een baan of samenwerking.
 •       Legitimatie: de uitvoering van contractuele maatregelen waarbij de kandidaat partij kan zijn indien hij wordt geselecteerd (art. 6, lid 1, onder b), van de AVG).
 •       Bewaartermijn: tot één jaar na ontvangst van de door de kandidaat ingediende gegevens of na afloop van de selectieprocedure, naargelang welke datum de laatste is.
 •       Communicatie: uw gegevens kunnen worden meegedeeld aan andere bedrijven van Groep Cecotec om de geschiktheid van uw profiel voor andere mogelijke vacatures binnen de groep te beoordelen.  Het gerechtvaardigd belang van Cecotec, art. 6.1.f) van de AVG, is de basis voor de communicatie van uw gegevens.

 

(8) Sociale netwerken

 •       Gegevens: de gegevens die door de gebruikers zelf worden gepubliceerd of privé worden verzonden naar het bedrijfsprofiel van Cecotec op de sociale netwerken Facebook, Twitter en Instagram.
 •       Doel: datgene wat het sociale netwerk in zijn wettelijke voorwaarden toelaat aan bedrijfsprofielen. Daarom kan Cecotec, indien niet verboden door de wet, haar volgers informeren over hun producten, aanbiedingen, promoties, en een gepersonaliseerde klantendienst aanbieden. Door gebruik te maken van de functionaliteiten van deze sociale netwerken door een "Like" te geven aan de inhoud of het profiel van Cecotec in deze sociale netwerken, accepteert u dus het huidige privacybeleid en kunt u op uw profiel van het sociale netwerk in kwestie, nieuws zien met dit soort informatie.
 •       Legitimiteit: toestemming, art. 6.1.a) van de AVG.
 •       Opslagperiode: tot het einde van de aangevraagde dienst, d.w.z. tot de gebruiker beslist om de bedrijfsprofielen van Cecotec op de bovenvermelde sociale netwerken niet meer te volgen.
 •       Communicatie: uw gegevens zullen niet aan derden worden meegedeeld, tenzij dit wettelijk verplicht is of u hiervoor vooraf toestemming hebt gegeven.

Met betrekking tot deze handeling wordt de gebruiker geïnformeerd dat Cecotec geen enkele link heeft met een van de sociale netwerken waarop het een bedrijfsprofiel heeft, en daarom moet de gebruiker vooraf de voorwaarden accepteren van elk sociaal netwerk waarop hij besluit om een account aan te maken, waarbij Cecotec niet verantwoordelijk is voor de verwerking van gegevens die het sociale netwerk niet gerelateerd zijn aan de gegevens die in dit privacybeleid worden besproken.

 

(9) Virtueel adviesbureau ("Los Frikis")

 •       Gegevens: u wordt alleen verzocht ons een ALIAS te verstrekken, dat zou wel of niet een persoonsgegevens kunnen zijn. Er zullen geen andere persoonsgegevens worden verwerkt, behalve de gegevens die de betrokkene in het gesprek kan verstrekken.
 •       Doel: het verlenen van een virtuele adviesdienst over het juiste gebruik van producten.
 •       Legitimatie: toestemming van de belanghebbende, artikel 6.1.a) van de AVG
 •       Bewaartermijn: als u ons persoonlijke gegevens hebt verstrekt, worden deze slechts bewaard voor de duur van de chatverbinding.
 •       Mededeling: uw gegevens zullen niet aan derden worden meegedeeld, tenzij dit wettelijk verplicht is of met voorafgaande toestemming.

 

 

(10) Ceco Care

 •       Gegevens: e-mail, telefoon.
 •       Doel: productgaranties verwerken door te zorgen voor reparatie of vervanging.
 •       Legitimatie:

o   Uitvoering van een overeenkomst, art. 6, lid 1, onder b). van de AVG.

o   Naleving van een wettelijke verplichting, art. 6.1.c) van de RGPD, afgeleid van de verplichting vastgelegd in Koninklijk Wetsbesluit 1/2007, van 16 november, ter goedkeuring van de herziene tekst van de Algemene Wet ter Bescherming van Consumenten en Gebruikers en andere aanvullende wetten.

 •       Bewaartermijn: de gegevens worden bewaard voor de duur van de verwerking van de reparatie of vervanging van de producten.
 •       Mededeling: de gegevens worden niet aan derden meegedeeld, maar kunnen worden ingezien door bedrijven die diensten aan Cecotec verlenen in verband met het doel van de verwerking.


Opslagperiode van toepassing op alle handelingen. In bepaalde gevallen en op grond van de legitimiteit van een dwingend recht zal Cecotec de gegevens langer moeten bewaren dan aangegeven. Enkele voorbeelden zijn de volgende:

 •       4 jaar: overeenkomstig artikel 66 van de Algemene Belastingwet en artikel 4 van de Wet op de overtredingen en de sancties in de Sociale Orde.
 •       5 jaar: algemene verjaring van rechtsvorderingen zonder specifieke termijn, art. 1964 van het Burgerlijk Wetboek.
 •       6 jaar: artikel 30 van het handelswetboek.
 •       10 jaar: Artikel 25 van de wet op de preventie van misdrijven tegen het witwassen van geld en de financiering van terrorisme.

 

 

3. INTERNATIONALE OVERDRACHT VAN GEGEVENS

Het is mogelijk dat voor een deel van de door Cecotec uitgevoerde gegevensverwerking uw gegevens worden doorgegeven buiten de Europese Economische Ruimte, aangezien Cecotec leveranciers heeft die buiten de Europese Economische Ruimte gevestigd zijn.

De internationale doorgifte van gegevens zal echter worden uitgevoerd met passende waarborgen, met door de Europese Commissie goedgekeurde modelcontractbepalingen tussen de betrokken partijen.

 

4.- RECHTEN VAN DE BELANGHEBBENDE PARTIJEN

Op grond van Verordening (EU) nr. 2016/679 kunnen de betrokkenen de volgende rechten inzake gegevensbescherming uitoefenen:

 •       Recht op toegang. U kunt de verantwoordelijke vragen om toegang te krijgen tot uw gegevens om na te gaan welke persoonsgegevens worden verwerkt, voor welk doel en voor hoe lang, onder andere.
 •       Recht op rectificatie. U kunt vragen dat uw gegevens worden gecorrigeerd als ze niet meer juist zijn.
 •       Recht op terugtrekking of wissing. U kunt vragen om uw gegevens te verwijderen. In dit geval worden uw gegevens waarschijnlijk wel geblokkeerd, maar niet gewist, omdat ze gedurende de bovengenoemde verjaringstermijnen moeten worden bewaard. U wordt echter, indien nodig, naar behoren geïnformeerd.
 •       Recht op beperking Zij worden bewaard voor legitieme belangen of voor de uitoefening of verdediging van eventuele vorderingen.
 •       Recht op vergetelheid. U kunt bezwaar maken tegen de verdere verwerking van uw gegevens door Cecotec, in welk geval uw gegevens alleen mag bewaren voor legitieme belangen of voor de uitoefening of verdediging van eventuele vorderingen.
 •       Recht op gegevensoverdraagbaarheid. Als u wilt dat uw gegevens door een andere verantwoordelijke voor de verwerking worden verwerkt.

Modellen, formulieren en nadere informatie over de genoemde rechten: Officiële website van het Spaanse Bureau voor gegevensbescherming. De rechten kunnen worden uitgeoefend per post op het adres dat in de contactgegevens van de verantwoordelijke persoon is vermeld, of per e-mail aan dpd@cecotec.es  Om uw identiteit te bewijzen, moet u een kopie van uw identiteitskaart bijvoegen. Indien u handelt via een vertegenwoordiger, moet u ook een document voorleggen dat de vertegenwoordiging bewijst, samen met het identiteitsbewijs van de vertegenwoordiger.

Mogelijkheid tot herroeping van de toestemming: indien de toestemming voor een bepaald doel is gegeven, heeft de betrokkene het recht om de toestemming te allen tijde in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van toestemming voorafgaand aan de herroeping.

Klacht bij de controleautoriteit: U hebt ook de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de controleautoriteit als u van mening bent dat Cecotec geen adequate behandeling uitvoert, aangezien u een klacht kunt indienen bij het Spaanse bureau voor gegevensbescherming (AEPD).

Met betrekking tot geautomatiseerde besluitvorming wordt u geïnformeerd dat de verwerking van uw gegevens niet tot doel heeft beslissingen over uw informatie te nemen die uitsluitend gebaseerd zijn op geautomatiseerde verwerking - geautomatiseerde beslissingen - met inbegrip van profilering. Daarom worden uw gegevens niet verwerkt voor geautomatiseerde profilering zonder menselijke tussenkomst om persoonlijke aspecten met betrekking tot uw persoon te beoordelen, zoals het analyseren of voorspellen van aspecten met betrekking tot economische situaties, gezondheid, persoonlijke voorkeuren of belangen, betrouwbaarheid of gedrag, de situatie van de betrokkene, dit alles in de mate dat dit juridische gevolgen voor u heeft of u aanzienlijk beïnvloedt. Het zou in ieder geval alleen van toepassing zijn wanneer een wet dit vereist en u zou een dergelijke behandeling ondergaan met inachtneming van passende waarborgen, waaronder specifieke informatie voor u als betrokkene en het recht op een menselijke behandeling, indien van toepassing; ook om uw standpunt kenbaar te maken, een toelichting te krijgen op de beslissing die na een dergelijke beoordeling is genomen en de beslissing aan te vechten, indien van toepassing.

 

5.- NAUWKEURIGHEID VAN DE GEGEVENS

De gebruiker garandeert en is in ieder geval verantwoordelijk voor de juistheid, geldigheid en authenticiteit van de verstrekte persoonsgegevens en verbindt zich ertoe deze naar behoren te actualiseren.

 

 

6.- LEEFTIJDSCERTIFICERING

 

Om te kunnen navigeren op deze website moet de gebruiker ouder zijn dan 14 jaar, en de meerderjarige moet zich registreren met een gebruikersaccount en aankopen doen. De gebruiker staat dus garant voor en is verantwoordelijk voor de naleving van deze eis.

 

 

 

7.- WIJZIGING VAN HET HUIDIGE PRIVACYBELEID

 

Cecotec behoudt zich het recht voor het huidige beleid te wijzigen om het aan te passen aan toekomstige ontwikkelingen in de wetgeving en aan het toekomstige gebruik van uw persoonsgegevens. Indien een dergelijke wijziging invloed heeft op de verwerking van uw gegevens, bijvoorbeeld omdat er een extra verwerking van uw gegevens moet worden uitgevoerd zonder dat u daarvan vooraf op de hoogte bent gesteld, zullen wij u hiervan op de hoogte stellen.

 

 

 

8.- VEILIGHEIDSMAATREGELEN

Bij Cecotec nemen we alle nodige veiligheidsmaatregelen om de vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van uw gegevens te garanderen en nemen we de nodige technische, organisatorische en wettelijke maatregelen om ze te beschermen tegen derden.

 

Uw gegevens worden dus alleen verwerkt door de partijen die strikt noodzakelijk zijn voor de verwerking van uw gegevens en worden opgeslagen op fysieke servers die zich in de Europese Unie bevinden met behulp van een ssl certificaat. Het ssl certificaat is een beveiligingsprotocol dat de gegevens op een integrale en veilige manier laat reizen, dat wil zeggen de overdracht van de gegevens tussen een server en een gebruiker, en in de feedback is het volledig gecodeerd.

 

 

Laatste herziening: september 2021 © Cecotec Innovaciones S.L.