PRIVACYBELEID

Als u www.storececotec.com  en www.cecotec.es bezoekt, dan garanderen we u dat de verwerking van uw persoonlijke gegevens uitgevoerd zal worden met strikte inachtneming van de wettelijke bepalingen, met als doel om te voldoen aan de huidige wetgeving omtrent gegevensbescherming. Om deze reden willen we u graag informeren over ons compilatiesysteem en gebruik van gegevens.

De verwerking van persoonlijke gegevens wordt gereguleerd door het Privacybeleid zoals hieronder beschreven. Deze beschrijving van ons privacybeleid zal verduidelijken welke van uw gegevens geregistreerd worden of geregistreerd kunnen worden via onze Website, welke van deze gegevens verwerkt en gebruikt worden, alsook de manier waarop en wie u kunt contacteren als u een vraag heeft of een verzoek wilt indienen.

 

A.- IDENTIFICATIE VAN DE VERANTWOORDELIJKEN VOOR DE VERWERKING

 • CECOTEC INNOVACIONES S.L.U., waarvan de identificatie- en contactgegevens vermeld zijn in de Wettelijke Kennisgeving.
 • SOLOTRIATLON S.L., met de volgende gegevens:

Vestigingsadres: C/Pinadeta S/N, Quart de Poblet, C.P. 46930 (Valencia), Spanje

NIF: B-98.116.015

Inschrijvingsgegevens Handelsregister: ingeschreven in het Handelsregister van Madrid, Volume 8995, Folio 60, Sectie 8, Bladzijde 132585.

Contactgegevens

E-mailadres: info@cocinasprogramablesgm.com

Vestiging: C/Pinadeta S/N, Quart de Poblet, C.P. 46930 (Valencia), Spanje

Telefoonnummer: +34 963 21 07 28

Solotriatlon S.L. zal enkel verantwoordelijk zijn voor de volgende verwerkingen van gegevens: e-mail en contactformulier, klanten, mogelijke klanten en het registratieformulier, commerciële communicatie en sociale netwerken. Voor andere verwerkingen van gegevens zal alleen Cecotec Innovaciones S.L.U. verantwoordelijk zijn.

 

B.- HERKOMST, DOELEINDE, WETTELIJKE BASIS VAN DE VERWERKING EN BEWAARTERMIJN

In deze paragraaf zullen we de verschillende verwerkingen van persoonlijke gegevens specificeren. De verwerkingen worden ingedeeld op basis van het kanaal waarop de gegevens worden verzameld. Bij deze beschrijving zal het soort gegevens die verwerkt worden, met welk doeleinde, op welke wettelijke basis en met welke bewaartermijn vermeld worden.

E-mail en contactformulier:

 • Herkomst: de individuele belanghebbende.
 • Gegevens: naam en e-mailadres.
 • Doeleinde: het voldoen aan het ingediende verzoek.
 • Wettelijke basis: de toestemming.
 • Bewaartermijn: tot 2 jaar nadat het doeleinde is bereikt.

Klanten, mogelijke klanten en het registratieformulier:

 • Herkomst: de individuele belanghebbende.
 • Gegevens: voornaam en achternaam, fiscaal identificatienummer, e-mailadres, adres, telefoonnummer, geboortedatum. De communicatie van persoonlijke gegevens is een noodzakelijke vereiste voor de facturatie. Om deze reden wordt de belanghebbende op de hoogte gebracht van de verplichting om deze gegevens te verstrekken, anders zullen de bestellingen niet verwerkt kunnen worden.
 • Doeleinde: het voldoen aan het contract en de toepassing van precontractuele maatregelen.
 • Wettelijke basis: de uitvoering van het contract of de toepassing van precontractuele maatregelen.
 • Bewaartermijn: tot de dienstverlening is beëindigd.

Commerciële communicatie:

 • Herkomst: de individuele belanghebbende.
 • Gegevens: naam, e-mailadres en andere gegevens die de belanghebbende verstrekt heeft.
 • Doeleinde: commercieel, promotioneel en statistisch voor directe marketingdoeleinden.

De belanghebbende zal op elk moment in kunnen gaan tegen deze verwerking door een verzoek te versturen naar info@cecotec.es.  We stellen het Formulier Recht op Bezwaar (Formulario Derecho de Oposición) ter beschikking van de belanghebbende. Hierbij dient de belanghebbende een kopie van zijn identiteitsbewijs of een gelijkwaardig document te voegen om zijn identiteit te valideren. Dit wordt beschouwd als wettelijk. Als de belanghebbende wettelijk door iemand anders wordt vertegenwoordigd, dan dient de vertegenwoordiger een validerend document voor de vertegenwoordiging en een kopie van zijn identiteitsbewijs aan te leveren.

 • Wettelijke basis: de expliciete toestemming voor de digitale commerciële communicatie, en het legitieme belang, indien van toepassing, is art. 21 van de Wet 34/2002.
 • Bewaartermijn: tot de belanghebbende besluit om zich uit te schrijven. In het geval dat de klant niet langer commerciële communicatie wenst te ontvangen, dan kan de uitschrijving op elk moment aangevraagd worden zonder de toevoeging van extra kosten aan de overeengekomen basistarieven. Om deze reden zal het voldoende zijn om de uitschrijving schriftelijk te communiceren via een van de contactadressen vermeld in dit privacybeleid. Vanzelfsprekend zal elke e-mail een link bevatten waarmee de inschrijving kan worden beëindigd.

Bewakingscamera’s in de faciliteiten:

 • Herkomst: de individuele belanghebbende.
 • Gegevens: video-opnames.
 • Doeleinde: de veiligheid van de faciliteiten waarborgen en de registratie van incidenten.
 • Wettelijke basis: het publieke belang (Wet 5/2014) en het legitieme belang.
 • Bewaartermijn: tot 1 maand na de datum van de opname.

Ontvangen cv’s:

 • Herkomst: de individuele belanghebbende, of in het geval dat Cecotec de zoektocht in werking stelt met behulp van derden, dan zullen de gegevens afkomstig zijn van online vacaturebanken, sociale netwerken, websites van derden en andere.
 • Gegevens: de gegevens vermeld op het cv, alsook alle gegevens die direct toegankelijk zijn via zoekmachines (Bing, Google, etc.) en profielpagina’s op professionele sociale netwerken (LinkedIn, Xing, Viadeo, enzovoort), evenals gegevens verkregen via ingangsexamens en informatie die wordt verstrekt tijdens het sollicitatiegesprek.
 • Doeleinde: de beoordeling van de kandidaat en, indien van toepassing, het kunnen aanbieden van een werkaanbod of een samenwerking.
 • Wettelijke basis: de toestemming van de belanghebbende of het legitieme belang in het geval dat Cecotec de zoektocht in werking stelt.
 • Bewaartermijn: tot 2 jaar na de ontvangst van de gegevens die verstrekt worden door de kandidaat of na het beëindigen van het selectieproces, afhankelijk van welke termijn als eerste verloopt.

Wifinetwerk voor bezoekers van de faciliteiten:

 • Herkomst: de individuele belanghebbende.
 • Gegevens: naam, MAC-adres, IP-adres, kanaal (wifi of ethernet) en tijdstip van de verbinding.
 • Doeleinde: de veiligheid.
 • Wettelijke basis: het legitieme belang van Cecotec.
 • Bewaartermijn: tot 1 maand nadat de verbinding is verbroken.

Sociale Netwerken:

 • Herkomst: de individuele belanghebbende.
 • Gegevens: de gepubliceerde gegevens of de gegevens van individuele gebruikers die privé worden verzonden naar Cecotec, zodat de gegevens gebruikt kunnen worden (bijvoorbeeld, als een gebruiker informatie aanvraagt over een van de producten).
 • Doeleinde: afhankelijk van welke doeleinden worden toegelaten door het sociale netwerk in de wettelijke voorwaarden omtrent bedrijfsprofielen. Bijgevolg zal Cecotec zijn volgers informeren over producten, aanbiedingen en promoties, alsook gepersonaliseerde klantenservice aanbieden, indien de wet dat niet verbiedt en via een van de manieren toegestaan door het sociale netwerk.
 • Wettelijke basis: de toestemming.
 • Bewaartermijn: tot de verlening van de aangevraagde service is beëindigd.

Mobiele app van de intelligente robotstofzuiger:

 • Herkomst: de individuele belanghebbende.
 • Gegevens: e-mailadres en het IP-adres van het mobiele apparaat.
 • Doeleinde: het aanbieden van de service waarmee de gebruiker het product op afstand kan besturen.
 • Wettelijke basis: de ondubbelzinnige toestemming van de belanghebbende.
 • Bewaartermijn: tot de belanghebbende besluit om zich uit te schrijven.

Voor meer informatie, zie het Privacybeleid van de app.


Geldende bewaartermijn voor alle verwerkingen. In sommige gevallen en volgens de legitimiteit van een dwingend recht zal Cecotec de gegevens langer bewaren dan de aangegeven bewaartermijn. Enkele voorbeelden hiervan zijn:

 • 4 jaar: overeenkomstig met art. 66 van de Algemene Belastingwet (Ley General Tributaria) en met art. 4 van de Wet omtrent Strafbare Feiten en Sancties op het gebied van Maatschappelijke Orde (Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social).
 • 5 jaar: algemeen voorschrift voor acties die geen specifieke einddatum hebben, art. 1964 van het Burgerlijk Wetboek (Código Civil).
 • 6 jaar: art. 30 van het Wetboek van Koophandel (Código de Comercio).
 • 10 jaar: art. 25 van de Wet omtrent de Preventie van Witwassen van Geld en Financiering van Terrorisme (Ley de Prevención de delitos contra el Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo).

 

C.- BEGUNSTIGDEN

Cecotec zal geen persoonlijke gegevens doorsturen naar derden, met uitzondering van wettelijke verplichtingen of in het geval dat de belanghebbende toestemming heeft gegeven nadat hij naar behoren is geïnformeerd.

Internationale overdracht van persoonlijke gegevens. Het bedrijf dat verantwoordelijk is voor de opslag van persoonlijke gegevens die worden verkregen via de mobiele applicatie bevindt zich in de Volksrepubliek China. Dit bedrijf, toevertrouwd met de verwerking, is gevestigd in een derde land buiten de Europese Economische Ruimte, waarvan de wetgeving omtrent de bescherming van gegevens niet een adequaat beschermingsniveau garandeert dat voldoet aan Verordening (EU) 2016/679. Om deze reden hebben Cecotec Innovaciones S.L.U. en dit bedrijf een contract getekend met daarin clausules omtrent de bescherming van gegevens die zijn aanvaard door de Europese Commissie. Hierdoor wordt een adequate bescherming van rechten en vrijheden van de gebruiker gegarandeerd in overeenkomst met de huidige wetgeving.

 

D.- RECHTEN VAN DE BELANGHEBBENDEN

De belanghebbende kan aanspraak maken op de onderstaande rechten:

 • Recht op toegang. De belanghebbende kan toegang tot zijn gegevens aanvragen aan de verantwoordelijke om onder andere te controleren welke persoonlijke gegevens verwerkt worden, met welk doeleinde en wat de bewaartermijn van de gegevens is.
 • Recht op rectificatie of verwijdering. De belanghebbende heeft het recht om te verzoeken dat zijn gegevens gecorrigeerd worden als deze onjuist zouden zijn.
 • Recht op beperking. De gegevens van de belanghebbende zullen bewaard worden voor legitiem belang of het uitvoeren of verdedigen van mogelijke klachten.
 • Recht op bezwaar. De belanghebbende kan bezwaar maken tegen de voortzetting van de verwerking van zijn gegevens door Cecotec, in welk geval de gegevens enkel bewaard zullen worden voor legitiem belang of het uitvoeren of verdedigen van mogelijke klachten.
 • Recht op portabiliteit. Als de belanghebbende wil dat zijn gegevens verwerkt worden door een andere verantwoordelijke voor de verwerking.

Formulieren en meer informatie over de eerdergenoemde rechten. Officiële website van de Spaanse Instantie voor Gegevensbescherming (Agencia Española de Protección de Datos). De belanghebbende kan aanspraak maken op zijn rechten door een brief te sturen naar het adres vermeld in de contactgegevens van de verantwoordelijke, of door een e-mail te sturen naar info@cecotec.es. De belanghebbende zal een kopie van zijn identiteitsbewijs mee moeten sturen, zodat we zijn identiteit kunnen valideren. Als de belanghebbende wettelijk door iemand anders wordt vertegenwoordigd, dan dient deze vertegenwoordiger ook een validerend document voor de vertegenwoordiging en een kopie van zijn identiteitsbewijs aan te leveren.

Mogelijkheid tot terugtrekking van de toestemming. In het geval dat de belanghebbende toestemming heeft gegeven voor een specifiek doeleinde, dan kan de belanghebbende zijn toestemming intrekken op elk moment zonder de wettigheid van de verwerking voor de intrekking te beïnvloeden.

Een klacht indienen bij de Toezichthoudende Autoriteit. De belanghebbende heeft ook de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Toezichthoudende Autoriteit als hij vindt dat Cecotec de verwerking niet adequaat uitvoert. Deze klacht kan ingediend worden bij de Spaanse Instantie voor Gegevensbescherming (Agencia Española de Protección de Datos, AEPD).

 

E.- VERKLARING VAN LEEFTIJD

U geeft aan dat u ouder bent dan 14 jaar en dat u daarom over de wettelijke capaciteit beschikt om uw toestemming te geven betreffende de verwerking van uw persoonlijke gegevens en dit alles in overeenkomst met hetgeen beschreven in dit Privacybeleid.