GEBRUIKSVOORWAARDEN WEBSITE

 

I. GEBRUIKERS

Dit webportaal is eigendom van CECOTEC INNOVACIONES S.L.U. (vanaf nu aangeduid als de eigenaar), waarvan de identificatiegegevens vermeld zijn in de Wettelijke Kennisgeving. Dit webportaal biedt toegang tot een grote hoeveelheid informatie en verkoopservices van kleine huishoudelijke apparaten en huishoudartikelen (vanaf nu aangeduid als "de inhoud”).

De toegang en het gebruik van het webportaal geeft aan de bezoeker van het webportaal de toestand van GEBRUIKER. Iedere gebruiker gaat akkoord met de Algemene Gebruiksvoorwaarden zoals hier beschreven, alsook met het Privacybeleid, vanaf het moment van toegang of gebruik van het webportaal, waardoor de gebruiker verantwoordelijkheid neemt voor het gebruik van het webportaal. De gebruikers kunnen contact opnemen met de eigenaar via het e-mailadres of het telefoonnummer vermeld op de website, om commerciële informatie aan te vragen of om gebruik te maken van een van de services van de eigenaar. Als deze informatie is aangevraagd, dan zal de gebruiker geïnformeerd worden over het proces en de geldende voorwaarden.

De eerdergenoemde Voorwaarden zullen gelden ongeacht de Algemene Bedrijfsvoorwaarden, die indien van toepassing moeten worden nageleefd.

 

II. VERPLICHTINGEN

De gebruiker gaat akkoord om geen activiteiten uit te voeren die in tegenstrijd zijn met de Spaanse wetgeving, in het bijzonder wanneer de acties beschouwd worden als strafbare feiten volgens het Strafwetboek (Código Penal). De gebruiker stemt eveneens in om te handelen in overeenkomst met deze Gebruiksvoorwaarden en met het Privacybeleid.

De gebruiker zal niet de inhoud op de website commercieel exploiteren of gebruikmaken van deze inhoud, zowel direct als indirect en evenzeer volledig als gedeeltelijk, behalve als vooraf schriftelijke toestemming is gegeven door de eigenaar.

De gebruiker stemt in om:

 • verantwoordelijk en redelijk de services te gebruiken.
 • de juiste, waarheidsgetrouwe en geactualiseerde contactgegevens door te geven aan de eigenaar die nodig zijn voor de facturatie van de verschillende producten aangekocht via de website.
 • gebruik te maken van de service conform deze Gebruiksvoorwaarden, het Privacybeleid en de huidige wetgeving, evenals de beginselen van goede trouw, moraliteit en openbare orde.

 

III. VERBODEN GEBRUIK

Toegang tot de services of het gebruik ervan voor illegale of niet-geautoriseerde doeleinden is VERBODEN. In het bijzonder, maar niet uitsluitend, zijn de onderstaande activiteiten verboden:

 • Het gebruik van de services voor illegale doeleinden, of om activiteiten uit te voeren die in strijd zijn met de goede trouw en de openbare orde.
 • Het verspreiden van materialen of propaganda met een racistisch, xenofoob of pornografisch-illegaal karakter, alsook materialen of propaganda die terrorisme verheerlijken of de rechten van de mens aanvallen.
 • Het gebruik van de services van de website op een manier die de service kan aantasten, overbelasten of schaden.
 • Het gebruiken of plaatsen van computerprogramma’s of materialen in de service die een elektronisch virus, Trojaans paard, computerworm, beschadigde code of andere computerbestanden zouden kunnen bevatten die mogelijk schade of wijzigingen aan zouden kunnen brengen aan de systemen van de eigenaar, de inhoud of het computersysteem van andere gebruikers en/of hun mobiele apparaten.
 • Het gebruik van technische, softwarematige of technologische middelen waardoor iemand, gebruiker of geen gebruiker van de service, zou kunnen profiteren, direct of indirect, met of zonder winst, van de profielen en de inhoud van de website.
 • Het plaatsen van links, hyperlinks, iframes of gelijksoortige verbindingen die doorverwijzen naar URL’s van de inhoud van de website van de eigenaar op de externe webpagina of blog van de gebruiker, op een forum, op het profiel van de gebruiker op een service of elk ander sociaal netwerk.
 • Het ontcijferen, decompileren, demonteren, uitvoeren van reverse-engineering of het afleiden van de broncode of de onderliggende ideeën of algoritmes van elk onderdeel van de website tot de wettelijk toegestane limiet.
 • Het wijzigen, vertalen of het maken van afgeleide werken van elk onderdeel van de website.
 • Het kopiëren, huren, verhuren, distribueren of overdragen van de gedeeltelijke of volledige rechten waar de gebruiker over beschikt op grond van deze Gebruiksvoorwaarden.
 • Het wijzigen, kopiëren, reproduceren, downloaden, verspreiden, verzenden, commercieel exploiteren of distribueren op elke manier van de services, de pagina’s van de websites of de computercode van de elementen waaruit de services en de websites bestaan.

Het doorgeven van de rechten en plichten die voortkomen uit deze Gebruiksvoorwaarden, alsook het doorgeven, overdragen of sublicentiëren van de rechten waarover de gebruiker beschikt zijnde gebruiker van de website, behalve als de gebruiker voorafgaande schriftelijke toestemming heeft gekregen van de eigenaar.

 

IV. UITSLUITING VAN GARANTIE EN AANSPRAKELIJKHEID

De eigenaar streeft ernaar om de inhoud op de website bijgewerkt te houden. Echter, dit garandeert niet dat er geen mogelijke fouten kunnen bestaan of dat de inhoud altijd bijgewerkt is. We behouden het recht om, op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving, de inhoud van het portaal, de indeling en de presentatie te wijzigen of te actualiseren.

De eigenaar zal geen enkele directe of indirecte verantwoordelijkheid nemen voor frauduleus of onwettig gebruik door de gebruiker van de service, of van de inhoud op het platform.

De eigenaar zal in geen enkel geval verantwoordelijk zijn voor incorrecte, niet-waarheidsgetrouwe of niet-geactualiseerde contactgegevens die nodig zijn voor de facturatie van de verschillende producten en services die de gebruiker aankoopt via de service.

De eigenaar zal niet verantwoordelijk zijn voor informatie die niet direct vervaardigd is door de eigenaar. Eveneens zal de eigenaar niet verantwoordelijk zijn voor ongepast gebruik van deze informatie en/of inhoud.

In het geval dat de gebruiker direct of indirect via de website inhoud van derden betreedt of downloadt, dan zal de eigenaar in geen enkel geval verantwoordelijk zijn voor de mogelijke downloads die de gebruiker uitvoert op de websites van derden.

De eigenaar zal in geen enkel van de onderstaande gevallen verantwoordelijk of aansprakelijk zijn:

 1. Als er zich toegangs-, beschikbaarheids- en continuïteitsproblemen met de service en de functionaliteiten van de service voordoen en wanneer deze problemen afkomstig zijn van factoren buitenom de reikwijdte van hun controle en werking.
 2. Indien er computerprogramma’s of materialen bestaan die een elektronisch virus, Trojaans paard, computerworm, beschadigde code of andere computerbestanden zouden kunnen bevatten die mogelijk schade of wijzigingen aan zouden kunnen brengen aan het computersysteem van de gebruiker en/of zijn mobiele apparaten.
 3. Elk soort schade of leed dat toegebracht kan worden aan de gebruiker door de onderbreking, beëindiging of storing van de service door redenen die niet toegerekend kunnen worden aan de eigenaar.
 4. Schade en leed dat, indien van toepassing, toegebracht kan worden aan de gebruiker door toegang en/of gebruik van zijn account door derden zonder autorisatie.

 

V. WIJZIGINGEN

De eigenaar behoudt het recht om zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan te brengen aan het portaal indien dat beschouwd wordt als toepasselijk. Zowel de inhoud als de services die geleverd worden via het portaal, bijvoorbeeld de manier waarop de inhoud gepresenteerd of gelokaliseerd wordt in het portaal, kunnen gewijzigd, verwijderd of toegevoegd worden.

 

VI. INTELLECTUEEL EN INDUSTRIEEL EIGENDOM

De eigenaar zelf of als cessionaris of licentiehouder, is de eigenaar van alle intellectuele en industriële eigendomsrechten van het portaal, alsook van de inhoud op het portaal (waaronder iconen, geluid, audio, video, software of teksten: labels en logotypes, combinaties van kleuren, structuur en ontwerp, selectie van gebruikte materialen, computerprogramma’s benodigd voor de werking, toegang en gebruik, etc.). Alle rechten voorbehouden.

Op basis van de bepalingen in artikelen 8 en 32.1, tweede paragraaf, van de Wet omtrent Intellectueel Eigendom (Ley de Propiedad Intelectual) is de reproductie, distributie en openbare communicatie, inclusief de methode van beschikbaar stellen, van de volledige of gedeeltelijke inhoud van deze webpagina uitdrukkelijk verboden voor commerciële doeleinden zonder de autorisatie van de eigenaar, in elke vorm en via elk technisch middel.

De gebruikers dienen zich te onthouden van het verwijderen, wijzigen, ontduiken of manipuleren van elk beveiligingsapparaat of beveiligingssysteem dat geïnstalleerd is op de pagina’s van de eigenaar.

De gebruiker mag, naast het bekijken van de elementen op de website, ook de inhoud afdrukken, kopiëren of downloaden op voorwaarde dat deze acties uitsluitend bedoeld zijn voor persoonlijk en particulier gebruik.

De gebruiker stemt in om de Intellectuele en Industriële Eigendomsrechten die in het bezit zijn van de eigenaar te respecteren.

 

VII. LINKS

In het geval dat er op de website links of hyperlinks naar andere websites op het internet aanwezig zouden zijn, dan zal de eigenaar geen enkele vorm van controle uitoefenen over deze websites en hun inhoud.

In geen enkel geval zal de eigenaar verantwoordelijkheid nemen voor de inhoud van links die toebehoren aan een website van derden of voor de technische beschikbaarheid, kwaliteit, betrouwbaarheid, juistheid, reikwijdte, waarheid, geldigheid of grondwettigheid van materiaal of informatie in deze hyperlinks of op andere websites op het internet.

De eigenaar waarschuwt gebruikers dat sommige reclamebanners die worden weergegeven op de website, alsmede op de pagina’s van derden waartoe toegang verkregen kan worden via links, persoonlijke gegevens zouden kunnen vragen. De gegevensverzameling door derden wordt uitgevoerd, indien van toepassing, in overeenkomst met het privacybeleid van de derde partij in kwestie, die voorafgaand geraadpleegd en geaccepteerd zal moeten worden door de gebruiker. In geen enkel geval zal de eigenaar toegang verkrijgen tot de gegevens die de gebruikers aandragen via deze middelen, noch zal de eigenaar deze gegevens weergeven, opslaan of verwerken op geen enkele wijze.

Eveneens zal de aanwezigheid van deze externe verbindingen geen enkele associatie, fusie of participatie met de verbonden instanties impliceren.

Hyperlinks op de website zijn toegestaan in elke vorm en op elke pagina van de website.

 

VIII. ALGEMEEN EN DIVERSE

De eigenaar zal de niet-naleving van deze voorwaarden vervolgen, evenals elk oneigenlijk gebruik van het portaal, door de burgerlijke en strafrechtelijke procedures op te starten die van toepassing zouden kunnen zijn volgens de wet. De eigenaar behoudt het recht om alle mogelijke acties uit te voeren in overeenkomst met de geldende wetgeving.

De eigenaar zal te zijner tijd de relevante wetshandhavings- en gerechtelijke autoriteiten informeren en samenwerken met deze autoriteiten als er een schending van de huidige wetgeving wordt gedetecteerd of als het vermoeden bestaat dat een strafbaar feit of inbreuk is gepleegd.

Conform de Spaanse wet zet de eigenaar zich in om deze taak uit te voeren met grootst mogelijke zorgvuldigheid in overeenstemming met zijn technische capaciteiten.

 

IX. SCHENDING VAN RECHTEN

In het geval dat een persoon of entiteit opmerkt dat zijn inhoud gepubliceerd is op deze website zonder zijn toestemming, waardoor dus een van zijn rechten geschonden wordt, dan zal dit gecommuniceerd kunnen worden aan de eigenaar (door expliciet aan te geven in het onderwerp of de referentie “Schending van Rechten”) door een e-mail te sturen naar het volgende adres: info@cecotec.es.

In de communicatie zal de onderstaande informatie aangeduid moeten worden:

 • Contactgegevens van de eisende partij: e-mailadres, telefoonnummer en een kopie van het identiteitsbewijs, paspoort of een gelijksoortig officieel document waarmee de eisende partij geïdentificeerd kan worden.
 • Het beschermde recht dat is geschonden.
 • De inhoud die dit recht schendt, aangeduid op een manier waarop we het kunnen vinden in de service.
 • Contactgegevens van de eisende partij.

Verder zal de eisende partij ook een ondertekende verklaring bij de communicatie moeten voegen waarin de eisende partij kenbaar maakt dat de hierboven genoemde informatie waarheidsgetrouw is en waarin de eisende partij bevestigt dat hij de rechtmatige bezitter is (of gemachtigd is om te handelen in naam van de rechtmatige bezitter) van de veronderstelde geschonden rechten.

 

X. VRIJWARINGSCLAUSULE

Elke van de bepalingen in deze Gebruiksvoorwaarden en in het Privacybeleid zijn onafhankelijk en moeten één voor één beschouwd worden. In het geval dat een van de bepalingen wordt beschouwd of verklaard als nietig, ongeldig, ontoepasselijk, illegaal of onuitvoerbaar onder welke jurisdictie dan ook, dan zal de bepaling beschouwd worden als ineffectief voor zover passend, maar dit feit zal geen invloed hebben op

 • de geldigheid en toepasbaarheid van de overige bepalingen in deze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid onder deze jurisdictie, noch
 • de geldigheid en toepasbaarheid van de overige bepalingen of welke andere bepaling dan ook in deze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid onder andere jurisdicties.

 

XI. GELDENDE WETGEVING EN JURISDICTIE

Deze Gebruiksvoorwaarden van de website worden beheerst door de Spaanse wetgeving. De taal waarin deze wettelijke kennisgeving is opgesteld en geïnterpreteerd moet worden is Spaans. Deze wettelijke kennisgeving wordt niet opgeslagen voor iedere individuele gebruiker, maar zal beschikbaar blijven op het internet via deze website.

Indien de Gebruikers die consumenten of gebruikers zijn voor de Spaanse wetgeving en in de Europese Unie wonen een probleem hebben met een online aankoop bij de eigenaar, dan kunnen deze gebruikers naar het Platform voor Onlinegeschillenbeslechting gaan om tot een minnelijke schikking te komen. Dit platform is in het leven geroepen door de Europese Unie en ontwikkeld door de Europese Commissie.

Wanneer de Gebruiker geen consument of gebruiker is en er bestaat geen wet die iets anders verplicht, dan stemmen beide partijen in om zich te onderwerpen aan de rechtspraak van de Rechtbanken en Tribunalen van Valencia (provinciehoofdstad), zijnde de plaats waar het contract werd afgesloten, en met uitdrukkelijke verwerping van elke andere jurisdictie die van toepassing zou kunnen zijn.